Tún konserten

Muzyk mei in ferhaal

Tún konserten

Mei de sinne op’e holle en in kofje yn’e hân op in waarme sneintemiddei mei de mann’ yn dyn tún. Dat liket ús wol wat. Dy ek?

Wy rekkenje yn’e regel in ûnkosten fergoeding fanôf 300 euro.

Nim gerêst kontakt op mei ús, om te hifkjen nei de mooglikheden!