PRESSKIT

Muzyk mei in ferhaal


As waarmte in gesicht hat, dan liket it op dy fan de MANN’.

Ea wienen wy jonges. Fris, fol fjoer en mei wylde plannen. Wy songen en dûnsen lykas in jong Frysk hynder dat eindlik wer nei bûten mei. Ek doe, tsien jier lyn, fielden wy al as famylje; of miskien kaam dat troch de ‘famylje pizza’ dy’t wy altyd bestelden op de repetysje jûnen. Wy wûnen yn 2018 it Frysk ferskesspektakel LIET mei it nûmer ‘Yn frijheid kinsto libje’.

Wat is der tsien jier letter noch fan dy jonges oer? Hoe is it libben no’t wy mann’ binne? Hokker plannen binne ta wurklikheid wurden en hokker plannen binne oars rûn dan wy tocht hiene? Yn ús ferkesferhale programma besykje wy antwurden te krijen op dizze fragen. It wurdt in moetsjen yn muzyk.

De MANN’ bestean út Freerk Siemen Hospes (sjongen en gitaar), Johannes Hospes (sjongen en gitaar), Bruno Rummler (sjongen, bas en gitaar) en Durk Sybesma (drums en sjongen).


—————————————————————-

—————————————————————-

—————————————————————-

—————————————————————–

—————————————————————-

—————————————————————-

—————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————