Podia optredens

Muzyk mei in ferhaal

Podia optredens

Hjir mei de fersterker fan ús elektryske gitarist krekt wat lúder en kin Durk de stokken mei noch mear pasje delkomme litte. Hannich as it publyk wol hiel grut wurdt. Yn dizze formaasje hawwe wy wat minder praatsjes en wat mear muzyk.

Wy rekkenje yn’e regel in ûnkosten fergoeding fanôf 300 euro.

Nim gerêst kontakt op mei ús, om te hifkjen nei de mooglikheden!