Húskeamer konserten

Muzyk mei in ferhaal

Húskeamer konserten

Op’e flier, hast tusken it publyk. Dat is it plak dêr’t de mann’ goed ta harren rjocht komme. Somtiden mei fiif minsken yn’t it publyk en soms mei fyftich, altyd yntym en rjocht ta it hert. Faaks op sneintemiddei, in unyk barren!

Wy rekkenje yn’e regel in ûnkosten fergoeding fanôf 300 euro.

Wy komme graach by jo oer de flier, nim gerêst kontakt op mei ús, om te hifkjen nei de mooglikheden!