de mann'

Muzyk mei in ferhaal

As waarmte in gesicht hat, dan liket it op dy fan de MANN’.
Ea wienen wy jonges. Fris, fol fjoer en mei wylde plannen. Wy songen en dûnsen lykas in jong Frysk hynder dat eindlik wer nei bûten mei. Ek doe, tsien jier lyn, fielden wy al as famylje; of miskien kaam dat troch de ‘famylje pizza’ dy’t wy altyd bestelden op de repetysje jûnen. Wy wûnen yn 2018 it Frysk ferskesspektakel LIET mei it nûmer ‘Yn frijheid kinsto libje’.

Hoe wolsto de mannen moetsje? Wat is dêr tsien jier letter noch fan dy jonges oer? Hoe is it libben no’t wy mann’ binne? Hokker plannen binne ta werklikheid wurden en hokker plannen binne oars rûn dan wy tocht hiene? Yn ús ferkesferhale programma besykje wy antwurden te krijen op dizze fragen.

WA BINNE DE MANN’?

FREERK SIEMEN

Sjongen en gitaar

In fierd muzikant dy’t it libben fiert. By de Mann’ is hy te plak, hjir komt hy thús.


JOHANNES

Sjongen en gitaar

Blond en lang. Gjin solo optredens foar dizze jonge, mar wol optredens mei solo’s.  Meloadyske fridelerijtsjes.


BRUNO

Sjongen, bas, gitaar

Dizze jonge hat net ien, mar twa herten. En se dogge it ek nochris beide! Alles wat Bruno docht kloppet.


DURK

Drums en sjongen

‘Ik fill my hearlik’ is wat ús drummer altyd seit. Fan sêfte drumroffels oant rûge bekkenkletsers, Durk fielt de muzyk!


WAT

WY

DOGGE

Húskeamer konserten

Op’e flier, hast tusken it publyk. Dat is it plak dêr’t de mann’ goed ta harren rjocht komme. Somtiden mei fiif minsken yn’t it publyk en soms mei fyftich – altyd yntym en rjocht ta it hert. Faaks op sneintemiddei, in unyk barren!


MEAR YNFORMAASJE

Podia optredens

Hjir mei de fersterker fan ús elektryske gitarist krekt wat lûder en kin Durk de stokken mei noch mear pasje delkomme litte. Handich as it publyk wol hiel grut wurdt. Yn dizze formaasje hawwe wy wat minder praatsjes en wat mear muzyk.


MEAR YNFORMAASJE

Tún konserten

Mei de sinne op’e holle en in kofje yn’e hân op in waarme sneintemiddei mei de mann’ yn dyn tún. Dat liket ús wol wat. Dy ek?


MEAR YNFORMAASJE

Muzyk seit mear as 1000 wurden….

   

KONTAKT

Wolle jo mear ynformaasje oer de MANN’ of wolle jo ús boeke foar in opreden?

Nim dan kontakt op mei ûndersteand kontaktformulier.